Posts in Färdighetsträning
Bättre sömn, mer energi

Detta pass har fokus på sömnens roll i det pussel som är vår helhetshälsa. Sömnen påverkar inte bara vårt mående och vår energi, utan även prestation, kreativitet och fysisk hälsa. Vår viktigaste form av återhämtning. Inslag av mindfulness i träningen hjälper dig att dra i handbromsen och fånga upp dig själv i en stressig vardag. Vi gör även några skrivande övningar som hjälper hjärnan att fokusera på saker som ger en positiv effekt på både sömnen och den vakna tiden.  Sammanställt av Lina Bodestad, psykolog. Du behöver penna och anteckningsblad.

Better sleep, more energy

This workout focuses on the role of sleep in the puzzle that is our overall health. Sleep affects not only our feeling and energy, but also performance, creativity and physical health. Our most important form of recovery. Elements of mindfulness in the training help you pull the handbrake and catch yourself in a stressful everyday life. We also do some writing exercises that help the brain focus on things that have a positive effect on both sleep and waking time.

Compiled by Lina Bodestad, psychologist.

You need a pen and notebook.


Mental grundträning

Grunden i mental träning är att slappna av fysiskt och att stilla tanken. Att nå en slags avspänd koncentration. Släpper på spänningar och ger djup återhämtning. Ger hjärnan möjlighet att ladda nya krafter för att vara på topp. Muskulär avslappning och meditation med fokus på gynnsam känsla. Ju mer du tränar på det desto snabbare och enklare kan du väva in det i vardagen.

Ta med penna och papper.

Passet skapat för Mindworkout av Gunilla Hamrin, coach och mental tränare.

Mental training basic

Muscular relaxation and still the mind- the basics of mental training. Gain a relaxed concentration, a deep recovery and recharge the brain for peak performance. Guided meditation strengthening a desired feeling.

Bring paper and pen.


Effektiv stresshantering

Avslappnande mental träning med visualisering som hjälper dig att hitta ett inre lugn och sänka stressen i din vardag – oavsett vad den beror på. Och tränar på att förändra ditt förhållningssätt till en specifik situation eller faktor som påverkar dig negativt. Ger inre lugn och konstruktiv känsla. 

Passet är skapat för Mindworkout av Karin Hamrin, coach.

Ha med dig penna och anteckningsblock.

Effective stress-management

Mental training for deep recovery, inner calm. Practising visualization and a technique to handle stress, regardless what causes it.

Bring paper and pen.

Made by Karin Hamrin, coach.

Det goda samtalet

I det här passet tränar du förmågan att lyssna aktivt och skapa goda samtal både privat och på jobbet. Passet ger ökad självkännedom samt tränar förmågan till självreglering och konfliktlösning. Med mindfulness meditation för ökad närvaro och  att samla ett splittrat sinne.

Sammanställt för Mindworkout av Hans Blücher, leg psykolog och beteendecoach.


Mindful talk

Effective communication in relationships. Enhance listening and conflict solving skills. Feel calmer, assure of ourselves in challenging conversations. Communication exercise in pairs based on Mindfulness including a short meditation.


Målskillnad - målmedveten

Bli medveten om mål, vad du vill, vad du vill förändra och vad du vill bevara. Ger underlag för att kunna prioritera när det gäller dina mål och komma igång med minst ett mål. Det här träningspasset ger även återhämtning, energi och motivation. 

Du behöver också ha med dig penna och anteckningsblock i det här passet.

Passet är skapat av Hans Blücher, leg. psykolog och beteendecoach.


Goal difference - goal awareness

Gain awareness of what your would like to change, keep, prioritize in life. Start one goal plan up.

To become aware of your goals, what you want with your life, what you want to change and what you would like to keep as it is. Make it easier to prioritize among your different goals. Clarify and start up a goal-plan for at least one goal.

Made by Hans Blücher, leg psycologist and behavioral coach.


Att sätta och nå mål

Formulera, förtydliga, förankra och nå dina mål, effektivt för alla situationer. Att sätta och nå mål är en utmaning som du alltid kan förstärka. Ett pass som ger energi och motivation. 

Passet skapat för Mindworkout av Eleonore Lind, PTSTA-p terapeut. 

Ta med dig penna och anteckningsbok.

Setting and reaching goals

Formulate, clarify and reach your goals. Efficient for all situations and a challenge you can always improve. Gives you energy and motivation.

Made by Elenore Lind, PTSTA-p terapeut.

Bring pen and notebook.

Att släppa taget - öka din inre skärpa

Att släppa taget om onödig stress och tankar. Återhämtning för hjärnan, stärker din tankeförmåga och läkning av kroppens naturliga funktion. Få en avslappnad inre skärpa inför resten av dagen. Baseras på en enkel form av mindful yoga som genomförs i vanliga kontorskläder och sittande på en stol.

Passet skapat för Mindworkout av Sam Aziz, yogalärare

Letting go - increase your inner focus


Lean into recovery , refresh your brain when letting go of unnecessary stress and thoughts. Strengthen your inner focus and heal the body's natural functions. Increase a relaxed mental sharpness for the rest of the day.  Practicing methods to use prior and during challenging situations. Based on basic yoga positions and breathing exercises, while sitting on a chair, in casual office clothes.


Medveten andningsteknik

I Medveten Andning ligger fokus på hur vi kan andas optimalt i vardagen, vilket är grundläggande för god hälsa, välbefinnande, prestation och en effektiv stresshantering. Det medvetna andetaget skapar balans mellan syre och koldioxid, som är avgörande då koldioxid är en förutsättning för en effektiv syresättning. 

Medveten Andning aktiverar också vagusnerven, chefen för vårt lugn- och ro-system, vilket hjälper oss att lägga ur turbon och hushålla med energin. 

Passet är skapat för Mindworkout av Anders Olsson, Medveten andning.

Conscious breathing

A technique for optimal breathing in everyday life. Effective regulation of the  stress level, positive effects of the physical health and increased well-being. Balances oxygen and carbon dioxide. Provides calmness by activating the parasympathetic nervous system.

Made to Mindworkout by Anders Olsson www.consciousbreathing.com

Mindfulness grund

En klassisk sittande mindfulness-meditation som passar även för dig som provar på mindfulness för första gången. Fokus framförallt på andningen som för att komma tillbaka till nuet och som ett ankare för att samla oss när vi känner oss splittrade. Att hantera ”vandrande” tankar och kunna släppa dem. 

Passet sammanställt för Mindworkout av Henrik Kok, leg. psykoterapeut och mindfulnesshandledare MBKT.

Mindfulness basic

Basic mindfulness practice of sitting meditation. Suitable also for beginners.  Using the breath as an anchor for the presence and to let go of wandering thoughts.

Script to Mindworkout by Henrik Kok, leg. psycoterapeut and MBKT mindfulness tutor.


Mental kondition SOAS

En av nycklarna till mental styrka är det vi kan kalla ”att vara robust” (resilience på engelska). Det kan handla om att stå ut och ta det lugnt mitt i situationens känslomässiga påfrestningar. Passet är baserat på mindfulness. Introducerar en tankemodell för hur vi påverkas i svåra situationer och ett verktyg för att bli bättre på att bemästra våra reaktioner, innan vi väljer hur vi vill gå vidare. 

S = Stanna upp O = Observera A = Acceptera S = Svara eller Släpp

Passet är skapat för Mindworkout av Hans Blücher, leg psykolog och beteende coach.

Tag med dig penna och anteckningsblock.

Mental fitness with SOAR

A mindfulness tool to increase resilience, safety and courage. To increase the ability to handle mental challenges, setbacks and discomfort. To strengthen the ability to be mentally present even in difficult situations.  To improve our impulse control and be able to make conscious decisions in situations where we have stress and negative feelings. S = Stop O = Observe A = Accept R = Respond or Release

Made by Hans Blücher, leg psycologist and behavioral coach.

Bring paper and pen.


Mindfulness medkännande vän

Medkänsla - compassion, tränar vi i detta passet. Neurovetenskapen visar med tydlighet att det är en färdighet som går att träna upp för t ex stresshantering och EQ (emotionell intelligens).

Öka din närvaro i nuet. Träna koncentrationsförmåga, ödmjukhet till dig själv och medkänsla (compassion). Fokus och tillstånd av positivt lugn med god känsla. Stärker relationen till din omgivning.

“Compassionträning, tränar upp medkänsla för dig själv och för andra. Verktyget medkännande vän ger inre styrka för att möta utmanande situationer. Positivt lugn med god känsla. Stärker relationen till din omgivning.

Passet skapat för Mindworkout av Henrik Kok, psykoterapeut och mindfulnesshandledare

Mindful eating - med en frukt

Tränar förmågan till att göra mer medvetna val kring ätandet, att äta mer medvetet och 
närvarande. Ökar ditt fokus, koncentration och impulskontroll. Stärker förmågan till
känsloreglering, stresshantering och kroppsmedvetenhet. 

Ta med dig en frukt som kan ätas som den är eller enkelt kan skalas så som exempelvis äpple, clementin, päron eller banan. 

Passet är sammanställt för Mindworkout av Elin Borg, socionom och handledare i mindfulness.

Stresshantering med tillåtelser

I detta pass övar du på att känna igen dina egna stressreaktioner, pådrivare och arbeta med tillåtelser för att kunna slappna av, känna vad du behöver själv och må bra. Ett pass baserat på Transaktionsanalys. 

Ta med dig penna och anteckningsblock. 

Passet är skapat för Mindworkout av Eleonore Lind, samtalsterapeut PTSTA-p.

Stress management with permissions

In this session you practise to recognize your own reactions to stress. To become aware of your Drivers and working with Allowers to be able to relax and feel what you need for your wellbeing.

Bring pen and notebook.

Made by Eleonore Lind, PTSTA-p terapeut.


Fantasi för framgång

Öka prestationsförmågan inför en utmaning och reglera din stressnivå. Nå en slags avspänd koncentration. Öka välbefinnandet och chansen att få det så som du vill ha det genom att använda visualiseringsteknik. 

Träning i fantasi för framgång bidrar till självförtroende, inre lugn och glädje inför prestationer och utmaningar. Teknik ofta använd i idrottspsykologi. 

Ett vilsamt, detaljrikt och målfokuserande träningspass.

Skapat för Mindworkout av Hans Blücher, leg psykolog och beteendecoach. 

Tag med penna och anteckningsblock.


Imagine success

Increase performance and possibilities to reach what you aim for by practicing visualization techniques. Brings self-confidence, inner peace and joy into challenges and reaching for goals.

Made by Hans Blücher, leg psycologist and behavioral coach.

Bring notebook and pen.


Att utveckla självkänsla

Bli medveten om dina tankemönster och hur de påverkar dig liksom hur du kan utveckla dem till att vara än mer gynnsamma för dig. Ett pass för träning av självkänslan. 

Passet handlar om att utveckla medvetenhet om dina egna tankar, känslor och beteende i situationer som utmanar din självbild. Och att hitta alternativa, mer stödjande sätt  att tänka och känna i situationen. Samt att träna in en metod som du kan använda på de flesta situationer som utmanar din självbild, eller känns obehagliga.


Passet finns endast i 45 minuters version. Skapat av Lotta Scholander, leg psykolog. 

Tag med anteckningsblock & penna till passet

Coaching metodik

Här tränar vi förmågan till effektiva dialoger och ett aktivt sätt att lyssna genom att ställa frågor. När vi är aktiva i ett samtal genom frågor så kan vi stödja andra att själva komma fram till insikter, strategier och lösningar av problem. Passet är en träning i professionell kommunikation.

Till det här passet är det bra att du har med dig ett problem som du är beredd att dela/prata om med någon i gruppen.

Passet sammanställt för Mindworkout av Hans Blücher, leg psykolog och beteendecoach.Life Kinetik introduktion

Life Kinetik är en träningsmetod som syftar till att utveckla hjärnans kapacitet genom att skapa fler kopplingar (synapser) mellan hjärnceller. Träningen baseras på modern hjärnforskning och utförs enligt ett tydligt definierat program. Genom kombination av olika rörelsemönster, visuella uppgifter och kognitiva inslag aktiveras alla delar i hjärnan för ökad mental förmåga, bl a ökad koncentrationsförmåga, förbättrat minne, ökad uppfattningsförmåga,  snabbare beslutsfattande med bibehållen kvalitet. Vi introducerar er i ett grundläggande pass som ger mycket skratt och inspirerande känsla. Passar extra bra vid events och enskilda team aktiviteter.

Utvecklat i Tyskland. Framgångsrika resultat i många målgrupper kan tränas av alla utifrån sin grundnivå, vuxna, barn och seniorer.

Läs mer om träningsformen på www.lifekinetik.se


Life Kinetik introduction

Life Kinetik develops the brain capacity such as decision making ability, mental focus and increases your concentration, increases sleep quality and stress handling. Through a combination of motions, visual and cognitive tasks mental capabilities are enhanced. A fun training that forces all parts of the brain to be active, often accompanied by a lot of laughters. Can be practiced by everyone and in casual office clothes.